Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze (oddziały przedszkolne) otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 wieloletniego programu pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025’’ w kwocie 2 500,00 zł. Kwota ta stanowi 80 % kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % tj. 625,00 zł stanowi wkład własny organu prowadzącego szkołę, czyli Gminy Płoniawy-Bramura. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, bajek, baśni i legend dla dzieci w wieku 3-6 lat. Łączny całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3 125,00 zł.

Program uchwalony przez Radę Ministrów ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Istotnym elementem Programu jest wzmacnianie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, które wpływają na sukces uczniów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalają pokonywać ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Kierunek interwencji 3.1: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.