Archiwum kategorii: Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA (rada rodziców)

KLAUZULA INFORMACYJNA

(rada rodziców)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e – mail: rodoanka@gmail.com lub pisemnie pod adres Administratora.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z członkostwem w organie wewnętrznym placówki (tj. radzie rodziców). Przetwarzanie danych osobowych jest związane z realizacją celów statutowych Administratora.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) – przesłanka legalizująca publikację danych osobowych członków rady rodziców na stronie internetowej Administratora,

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) – przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych osób, które dokonują dobrowolną wpłatę na rady rodziców.

 1. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych mogą być również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. usługodawcy wykonujący usługi np. serwisu systemów informatycznych.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku członków rady rodziców przez okres członkostwa w radzie rodziców, a następnie dane będą przetwarzane w dalszych celach archiwalnych, przez okres wskazany w przepisach o archiwach. W pozostałych przypadkach przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u Administratora.

 3. Członkowie rady rodziców – są zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia w poczet członków rady rodziców. Podanie danych osobowych w celu publikacji na stronie internetowej jest dobrowolne. W przypadku dokonywania dobrowolnych wpłat na radę rodziców, podanie danych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie wpłaty. W pozostałych przypadkach obowiązek podania danych osobowych będzie analizowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

  • sprostowania nieprawidłowych danych;

  • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu;

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do usunięcia danych osobowych w związku z publikacją danych osobowych na stronie internetowej przedszkola.

 1. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze, adres: ul. Płoniawy Bramura 80A, 06 – 210 Płoniawy-Bramura;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ploniawy@interia.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńcze oraz rodzajów tej dokumentacji;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Inspektor ochrony danych osobowych: Anna Pogorzelska, ploniawy@interia.pl