Projekt ,,Dziecięca Akademia Przyszłości’’

W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy do projektu ,,Dziecięca Akademia Przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

W zajęciach uczestniczą uczniowie kl. IV. Blok obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin miesięcznie w następującym podziale:

  • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne),
  • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
  • 4 godziny zajęć z języków obcych,
  • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
  • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

 

Dodaj komentarz