Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 wieloletniego programu pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025’’ w kwocie 12 000,00 zł. Kwota ta stanowi 80 % kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 %, tj. 3 000,00 zł, stanowi wkład własny organu prowadzącego szkołę, czyli Gminy Płoniawy-Bramura. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, lektur szkolnych oraz sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza. Łączny całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 15 000,00 zł.

Program uchwalony przez Radę Ministrów ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.